Kasutajaleping

Radicenter OÜ üldtingimused

1. Lepingu mõisted

Käesolevates Kasutajalepingus kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:

1.1.1. Radicenter – Radicenter OÜ, registrikood 11685113, kontaktandmed veebilehel www.radicenter.ee;

1.1.2. Kliendikonto – Radicenteri veebilehe www.radicenter.ee kaudu kasutatav teenuste tellimis ja halduskeskkond;

1.1.3. Klient – Kliendikonto omanik, kelleks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kellel on sõlmitud kokkulepe Kliendikonto kasutamiseks;

1.1.4. Kasutajaleping – kokkulepe, mille alusel Klient saab õiguse Kliendikonto kasutamiseks;

1.1.5. Leping – mistahes leping Radicenteri ja Kliendi vahel;

1.1.6. Pool – Radicenter või Klient, Pooled – Radicenter ja Klient koos;

1.1.7. Teenus – mistahes Radicenteri poolt pakutav teenus, sealhulgas Veebimajutusteenus, Domeeniteenus või SSL sertifikaadi teenus;

1.1.8. Teenuse üldtingimused – vastava Teenuse üldtingimused;

1.1.9. Teenusleping – Leping konkreetse teenuse liigi kasutamiseks, sealhulgas sellele teenusele kohaldatavad üldtingimused;

1.1.10. Veebimajutusteenus – Teenus, kus Kliendile antakse kasutamiseks serveri ressurss koos võimalike lisateenustega (tarkvara kasutamisvõimalused, e-posti aadressid, andmebaasid jne);

1.1.11. Domeeniteenus – Teenus, mis seisneb Kliendile domeeninime registreerimises või selle vahendamises koos võimalike lisateenustega;

1.1.12. Lepingu dokumendid – Kasutajalepingu üldtingimused, Teenuste üldtingimused ja Hinnakiri;

1.1.13. Üldtingimused – käesolevad Radicenteri teenuste üldtingimused;

1.1.14. Hinnakiri – Radicenteri kodulehel (www.radicenter.ee) olev hinnakiri, mis sätestab Teenuste hinnad.

2. Kasutajaleping ja Teenuslepingud

2.1. Kasutajalepingu sõlmides aktsepteerib Klient Üldtingimused.

2.2. Kliendil on õigus kasutada Kliendikontot, tellida selle kaudu Teenuseid, sõlmides vastavad Teenuslepingud.

2.3. Kliendikontot kasutab, sh Lepinguid sõlmib Klient isiklikult. Klient peab tegema kõik endast oleneva, et vältida kasutajanimede ning paroolide sattumist isikute kätte, kellele need ei ole mõeldud.

2.4. Kõik juriidilist tähendust omavad Lepingut puudutavad Poolte vahelised teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.5. Kasutajalepingu Üldtingimusi kohaldatakse kõikidele Poolte vahelistele Lepingutele.

2.5.1. Teenuse liikidel on eraldi üldtingimused. Konkreetsel Teenusel on tehnilised parameetrid (nt Veebimajutusteenusel tellitud ressursside hulk), millised määratakse kindlaks konkreetse Teenuse tellimisel ja mis on vastava Teenuslepingu osaks.

2.6. Kõik Kliendi sõlmitud lepingud on kättesaadavad Radicenter’i kodulehel.

3. Kontaktandmed

3.1. Radicenteri kontaktandmed on toodud veebilehel (www.radicenter.ee). Kliendi poolt Radicenter’ile edastatud kontaktandmed on kajastatud Kliendikontol. Kliendi kontaktandmete (nimi, aadress, telefon, elektronposti aadress, jms) muutumisel kohustub Klient sellest Radicenter’it viivitamatult e-posti teel teavitama. Klient võib vastavad muudatused ise Kliendikontol teha ja sellega loetakse teavitamiskohustus täidetuks.

4. Lepingute sõlmimine

4.1. Lepingud sõlmitakse elektrooniliselt. Kasutajaleping sõlmitakse läbi Radicenteri koduleheküljel oleva vormi. Muud Lepingud sõlmitakse läbi Kliendikonto.

4.2. Radicenter sõlmib Lepinguid eesti, inglise, ja soome keeles. Lepingute kohaldamisel ja vaidluste lahendamisel lähtutakse eesti keelsest tekstist.

4.3. Kasutajalepingu sõlmimine on eelduseks Radicenter’i Teenuste tellimiseks. Kasutajalepingu sõlmimisega ei kaasne kohustust Teenuseid tellida.

4.4. Teenuslepingu sõlmimiseks esitab Klient vastavat tellimusvormi kasutades Radicenter’ile tellimuse. Enne tellimuse kinnitamist on Kliendil võimalus tellimuse andmed üle kontrollida ja vajadusel vead parandada.

4.5. Teenuse tellimisel kuvatakse Teenusega seotud Lepingu Dokumendid Kliendile tutvumiseks ja tellimuse esitamisega loetakse Klient need aktsepteerinuks. Leping on sõlmitud alates hetkest, kui Radicenter on saatnud Teenuse aktiveerimise teate Kliendi e-posti aadressile.

4.6. Radicenter’il on õigus keelduda mistahes Lepingu sõlmimisest juhtudel, kui teine Pool on rikkunud Radicenteri poolt pakutavate teenuste kasutamise tingimusi või muul Radicenter’i jaoks mõjuval põhjusel.

4.7. Tarbijaks oleval Kliendil on õigus Lepingutest taganeda neljateist (14) kalendripäeva jooksul alates Lepingu sõlmimise päevast, esitades Radicenter’ile vastvasisulise avalduse. Avalduse võib tarbijast Klient esitada e-posti teel aadressile tugi@radicenter.ee.

4.7.1. Taganemisõigust ei kohaldata, kui Radicenteri kohustused Lepingu alusel on täielikult täidetud, Teenuse osutamine on alanud tarbijast Kliendi sõnaselgel eelneval nõusolekul enne taganemisõiguse tähtaja möödumist ning tarbijast Kliendi kinnitusel, et ta kaotab Radicenteri poolsel Lepingu täitmisel oma taganemisõiguse.

4.8. Kui tarbijast Klient on avaldanud soovi Teenuse pakkumise alustamiseks enne taganemisõiguse möödumist, hüvitab ta Lepingust taganemise korral Radicenter’ile mõistlikud kulud vastavalt VÕS § 562 lg-le 5.

4.9. Kulusid ületav osa tarbija poolt tasutud tasust tagastatakse viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul Lepingust taganemise teate jõudmisest Radicenter’ini.

5. Poolte kinnitused

5.1. Pooled kinnitavad üksteisele, et:

5.1.1. Nad on õigus ja teovõimelised, nende suhtes ei ole alustatud pankrotimenetlust ega esitatud pankrotihoiatust. Juriidilisest isikust Poole suhtes ei ole võetud vastu lõpetamise otsust;

5.1.2. Lepingu sõlmijal on Lepingu sõlmimiseks olemas kõik selleks vajalikud õigused ja volitused;

5.2. Klient kinnitab, et:

5.2.1. ta on Lepingu sõlmimise eelselt tutvunud kõigi Lepingu tingimustega (sh Teenuse üldtingimustega, Üldtingimustega ja Hinnakirjaga), need on talle üheselt mõistetavad ning ta on teadlik Lepingu alusel tekkivatest õigustest ja kohustustest;

5.2.2. kõik tema poolt Radicenter’ile Lepingute sõlmimisel esitatud andmed on õiged.

5.3. Nimetatud kinnitused loetakse antuks kõikide Lepingute sõlmimisel (sh Kasutajaleping kui ka edasised Teenuslepingud).

6. Teenuslepingute täitmine, muutmine ja peatamine

6.1. Radicenter teeb omalt pool mõistlikult vajaliku, tagamaks Teenuste töökindluse, kuid Teenuste olemusest tulenevalt ei saa tõrkeid täielikult välistada. Klient teavitab viivitamatult Radicenter’it Teenuse kasutamisel tekkinud tõrgetest.

6.2. Radicenter pakub oma Teenustele kasutajatuge, mille tingimused on sätestatud Teenuslepingutes. Info kasutajatoe tööaegade kohta on leitav veebilehel www.radicenter.ee

6.3. Kliendil on õigus kasutada Teenust vastavalt oma soovidele ja vajadustele, kuid lähtuvalt selle sihtotstarbest. Klient kohustub kasutama Teenuseid vastavuses Lepingute, Eesti Vabariigi seaduste ja õigusaktidega ning muude üldtunnustatud normidega. Klient kohustub järgima, et Teenuse kasutamisel ei tekiks kolmandatel isikutel nõudeid Radicenteri vastu.

6.4. Radicenter’il on õigus peatada Teenuse osutamine Kliendile juhul, kui Kliendi kohta saadakse andmeid, et ta Teenust kasutades rikub kolmandate isikute õigusi või on oht, et Kliendi tegevus võib endaga tuua kaasa nõute pööramise Radicenteri vastu. Vaidluse korral rikkumise olemasolu kohta on Radicenter’il õigus peatada Teenuse osutamine kuni vaidluse lõpliku lahendamiseni.

6.5. Klient kohustub kasutama Teenuseid vastavuses tellitud paketi tehniliste parameetritega. Tehniliste parameetrite mittevastavuse avastamisel teeb Radicenter Kliendile ettepaneku viia Teenuse tarbimine ühe (1) nädala jooksul kooskõlla Lepingutega või muuta Teenuslepingut. Kui Klient nõuet ei täida, on Radicenteril õigus piirata Teenuslepingu täitmist või muuta Teenuslepingut ühepoolselt.

6.6. Radicenter’il on õigus muuta Teenuste kasutamise põhimõtteid, sh Teenuse osutamiseks kasutatavat tehnoloogiat ja tarkvaralahendusi, teavitades Klienti sellest ette.

6.7. Radicenter’il on õigus peatada Teenuse osutamine Kliendile juhul, kui Klient on Radicenteri ees viivituses oma rahaliste kohustuste täitmisega või kui Klient rikub muul moel Lepinguid.

6.8. Radicenter’il on õigus Teenuse osutamist piirata või peatada, kui temast mittesõltuvate asjaolude tõttu saavad oluliselt häiritud Radicenter’i teiste klientide teenused.

7. Tasu teenuste eest. Arveldused. Hinnakirja muutmine

7.1. Klient kohustub tellitud Teenuste eest tasuma, kui Hinnakirjas ei ole sätestatud teisiti. Teenuste tasud on toodud Hinnakirjas.

7.2. Kliendi kohustus tasuda Teenuse eest tekib alates vastava Teenuse tellimisest. Tasu maksmise kohustus ei sõltu, kas Klient Teenust tegelikult kasutab või mitte.

7.3. Klient kohustub maksma Radicenter’ile osutatava Teenuse eest tasu vastavalt Hinnakirjale, mis on kättesaadav Radicenteri koduleheküljel. Tasumine toimub ettemaksuna. Veebimajutusteenuse 7.4. Lepingu lõpetamisel Radicenteri algatusel või Radicenteri rikkumise tõttu on Kliendil õigus ette makstud tasu tagasi saada osas, mil see langeb Teenuslepingu lõpetamise järgsele ajale. Tasu tagastamise kulud (sh ülekandekulud) kannab Klient. Domeeniteenuse ja Sertifikaaditeenuse kasutamata jäänud osad ei kuulu tagastamisele.

7.5. Tasumisvõimalused on toodud Radicenteri kodulehel. Pangaülekandega tasumisel loetakse Klient arve tasunuks selle laekumisel Radicenteri pangakontole. Pangalinkide ja krediitkaartidega teostatud maksed leotakse laekunuks, kui vastav info on laekunud makseteenuse infosüsteemist.

7.6. Radicenter saadab maksete meeldetuletused Kliendile e-posti teel, samuti on need kättesaadavad Kliendikontol.

7.7. Klient kohustub viivitamatult teatama Radicenter’ile kui arve on ebakorrektne või kui arve ei ole temani jõudnud tavapärasel ajal, või hankima arve ise Kliendikontolt. Arve hilinemine, kadumine vms ei vabasta Klienti kohustusest õigeaegselt Teenuse eest tasuda.

7.8. Klient kohustub maksma tasu vastavalt arvel märgitud tingimustele.

7.9. Häired Teenuse osutamisel ei vabasta Klienti kohustusest Teenuse eest tasuda, välja arvatud juhul, kui Pooled on teisiti kokku leppinud.

7.10. Radicenter’il on õigus muuta teenuste Hinnakirja.

8. Poolte vastutus

8.1. Pool vastutab Lepingutest tulenevate kohustuste rikkumisega Radicenter’ile tekkinud kahju eest, sh kahju eest, mille on põhjustanud Poole asemel Teenust kasutanud kolmas isik.

8.2. Juhul, kui Poole õigusvastase tegevuse tulemusena (sh kolmanda isiku ees võetud kohustuse mittetäitmisel) pööratakse kolmanda isiku nõuded Radicenteri vastu, hüvitab Pool Radicenter’ile ka sellega seoses tekkinud kahju.

8.3. Radicenter vastutab Lepingutest tulenevate kohustuste rikkumisega Kliendile tekkinud otsese varalise kahju eest. Radicenteri vastutuse eelduseks on Radicenteri tahtlus või raske hooletus. Radicenteri vastutus on piiratud vastavalt konkreetsele Lepingule ja Teenuse üldtingimustele, välja arvatud, kui kahju tekkis tahtluse või raske hooletuse tulemusena.

8.4. Radicenter ei vastuta kahju eest, mis on Kliendile tekkinud seoses:

8.4.1. Radicenter’ist mittesõltuva elektrikatkestusega;

8.4.2. Radicenteri kontrolli all mitteolevate sideliinide riketega;

8.4.3. Internetist tulevate rünnetega;

8.4.4. Teenuse mittevastavusega Kliendi vajadustele.

8.5. Lepingust tulenevate kohustuste rikkumiseks ei loeta Poole kohustuste mitte täitmist, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõud. Pool, kelle lepinguliste kohustuste täitmine on takistatud vääramatu jõu tõttu, on kohustatud teist Poolt sellest koheselt teavitama.

8.6. Seadustest tulenevate kohustuste täitmist loetakse vääramatuks jõuks.


9. Füüsilise isiku privaatsus ja isikuandmete töötlemine

9.1. Füüsilisest isikust Klient kinnitab käesolevaga, et annab Radicenter’ile nõusoleku töödelda andmeid, mis ta on Lepingute sõlmimisel Radicenter’ile esitanud või mis koguneb füüsilisest isikust Kliendi kohta muul viisil Lepingute sõlmimise ja täitmise käigus.

9.2. Radicenter’il on õigus kasutada isikuandmeid Teenuste osutamiseks ja edasiarendamiseks.

10. Lepingu tähtaeg, muutmine ja lõpetamine

10.1. Lepingud, sealhulgas Teenuslepingud, sõlmitakse tähtajatutena. Teenuslepingu kehtivuse eelduseks on ettemaksu olemasolu.

10.2. Radicenter’il on õigus kõiki Lepinguid muuta, teavitades sellest puudutatud Kliente ette vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva.

10.3. Kliendil, kes ei nõustu Teenuse või Lepingu (sh Hinnakirja) muutmisega, on õigus muudatustest mõjutatud Leping üles öelda. Kliendil õigus tema poolt juba tellitud Teenust kasutada kehtiva ettemaksuperioodi lõpuni ja öelda Leping üles selliselt, et see lõpeb vahetult enne muudetud Hinnakirja rakendumist.

10.4. Kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti, on kummalgi Poolel õigus tähtajatu Leping põhjusi esitamata üles öelda, teatades sellest teisele Poolele ette kolmkümmend (30) kalendripäeva. Kui Teenus on tähtajaline, võib Klient ka selle aluseks oleva Lepingu korraliselt üles öelda, kuid Radicenter ei tagasta tasu, mille Klient on vastava Teenuse eest kuni selle kokku lepitud tähtaja möödumiseni Radicenter’ile maksnud.

10.5. Radicenter’il on õigus mõistliku etteteatamisega öelda korraliselt üles mistahes tähtajaline Leping, kui ta loobub vastava Teenuse või ressurssi pakkumisest.

10.6. Radicenteri’il on õigus Kasutajaleping ette teatamata lõpetada kahe (2) kuu möödumisel peale viimase kehtinud Teenuslepingu mistahes põhjusel lõpetamisest.

10.7. Radicenter’il on õigus mistahes Leping ühepoolselt, ilma etteteatamistähtajata üles öelda teatades selles teisele Poolele juhul, kui teine Pool rikub oluliselt mistahes Lepingu tingimusi, õigusaktides kehtestatud nõudeid ega lõpeta rikkumist viivitamatult Radicenteri vastava nõude saamisel.

11. Lõppsätted

11.1. Lepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

11.2. Lepingutest tulenevad vaidlused lahendatakse Poolte kokkuleppel. Kui Pooled ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Tarbijast Kliendil on õigus pöörduda Tarbijakaebuste komisjoni poole.

11.3. Lepingutest tulenevate nõuete aegumistähtaeg on üks (1) aasta.

Radicenter 2024
See veebileht kasutab küpsiseid, mis aitavad teha lehe külastamise mugavamaks. Meie veebilehte külastades nõustute meiepoolse küpsiste kasutamisega.
Sain aru.