Radicenter kasutustingimused

Radicenter OÜ (registrikood: 11685113) (edaspidi: Radicenter) poolt veebilehe www.radicenter.ee kaudu pakutava veebimajutuse kasutamine rajaneb käesolevate tingimustega nõustumisele.

Kontaktandmed
Klient esitab Radicenterile teenuste tellimisel enda kohta õiged ja tõesed andmed.
Kui klient on esitanud Radicenterile valeandmeid, on Radicenteril õigus teenuse osutamine lõpetada ilma ette teatamata.

Radicenter edastab teavitusi ainult ja eranditult kliendikonto e-posti aadressidele.

Juhul kui kliendikontol on majutatud domeenid, milledel on erinev omanik / kontaktisik kui kliendikontol, kohustub kliendikonto omanik edastama domeenide aegumise teavitused domeeni omanikele. Radicenter OÜ ei vastuta mistahes kahjude eest, mis võivad tekkida domeenide aegumisel.

Kontaktandmete muutumisel peab klient oma uutest kontaktandmetest Radicenterit koheselt informeerima e-posti aadressil tugi@radicenter.ee või logima Radicenteri koduleheküljelt oma kasutajanime ja parooliga sisse ning uuendama kontaktandmed ise.
Peale andmete muutmist peab klient veenduma, et andmed muutusid ning et andmed sisestati korrektselt.
Kui klient teavitab Radicenterit oma uutest kontaktandmetest e-posti aadressi kaudu, loetakse kontaktandmed uuendatuks, kui Radicenter on kontaktandmete muutmist kinnitanud. Kontaktandmetes tuleb ühe e-posti aadressina kasutada e-posti aadressi, mis ei asu sama kasutajakonto all, mille kontaktandmetes see on.

Radicenter ei vastuta mitte ühegi kahju eest, mis on tingitud asjaolust, et klient ei ole Radicenteri saadetud teadet kätte saanud.

Ligipääsuandmed
Klient peab tegema kõik endast oleneva, et vältida kasutajanimede ning paroolide sattumist isikute kätte, kellele need ei ole mõeldud.
Klient peab regulaarselt, kuid mitte harvemini kui 1 kord aastas, vahetama kõik kasutajakontoga seotud paroolid. Paroolide muutmisel peab järgima, et uus parool oleks turvaline. Turvaline parool on vähemalt 12-kohaline ning sisaldab nii suuri kui väikseid tähti, numbreid ja sümboleid.

Radicenter ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud kliendi kasutajakonto ebaseadusliku kasutamisega, s.h. ebaseadusliku kasutamise tõttu.

Kodulehekülje kolimine
Radicenter pakub kodulehekülje kolimise teenust üksnes uutele klientidele, kes on otsustanud kolida oma domeeni ning kodulehekülje mõne muu teenusepakkuja serverist Radicenteri serverisse.
Tasuta pakkumine kehtib 30 päeva jooksul alates kliendi kasutajakonto loomisest Radicenteri serverisse.
Kodulehekülje kolimise teenus sisaldab kodulehekülje ning selle osade (sh MySQL andmebaaside ning PHP skriptide) kopeerimist endise teenusepakkuja serverist Radicenteri serverisse. Teenus ei sisalda e-postkastide kolimist.
Kuigi Radicenter annab endast parima, et kliendi kodulehekülg Radicenteri serverisse kolida, ei pruugi see alati võimalik olla.
Radicenter pakub kodulehekülje tasuta kolimise teenust hea tahte avaldusena ning ei garanteeri kodulehekülje ülekolimist mitte mingil moel ega anna mingeid garantiisid teenuse osutamise kiiruse kohta. Kolimise käigus võib juhtuda, et kliendi kodulehekülg ei ole internetis kättesaadav.

Teenuse kasutamine
Radicenteri teenuseid tohib kasutada eesmärkidel, mis on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste, õigusaktide ja muude üldtunnustatud normidega.

Klient kohustub järgima, et teenuse kasutamisel ei tekiks kolmandatel isikutel nõudeid Radicenteri vastu.

Juhul, kui Kliendi tegevuse tulemusena (sh kolmanda isiku ees võetud kohustuse mittetäitmisel) pööratakse kolmandate isikute nõuded Radicenteri vastu, hüvitab klient Radicenterile sellega seoses tekkinud kahju.

Radicenteri teenuste kasutamisel on keelatud rikkuda autoriõigusi ja/või kaubamärgiõigusi. Rikkumise avastamisel on Radicenteril õigus kasutajakonto ette hoiatamata sulgeda.
Õiguste rikkumisel tuleb koheselt võtta ühendust Radicenteriga aadressil abuse@radicenter.ee.

Serveris on keelatud majutada:
* suure külastatavusega portaale
* IRC skripte ja IRC roboteid (IRC bot)
* Proxy teenust ja kõiki teisi anonüümsust pakkuvaid skripte
* Piraattarkvara ja „warez“-tüüpi veebilehti
* Tasuta failide ja/või piltide üleslaadimist võimaldavaid veebilehti
* Reklaambannereid ja reklaambannerite vahetust pakkuvaid veebilehti
* PTC (paid to click)/PTS (paid to sign up)/PPC (paid per click) tüüpi veebilehti
* IP aadresside nuhkvara
* BruteForce tarkvara ja skripte
* Massposti saatmist võimaldavat tarkvara ja skripte
* Kommertseesmärkidel audio- ja/või video ülekandmine (streaming)
* Audio või video otseülekannete edastamine
* Loterii ja hasartmängude veebilehti
* MUDs/RPGs/PBBGs veebilehti
* Vägivalda, vihkamist, rassismi või ahistamist õhutavaid veebilehti
* Arvutikuritegudele kaasaaitavaid või õhutavaid veebilehti
* Mistahes ebaseaduslikule tegevusele õhutavaid veebilehti
* Piraattarkvara levitamisele ja muud ebaseadusliku materjali levitavaid veebilehti
* Isiklike andmete, ligipääsuparoolide ja raha varastamiseks loodud veebilehti
* Rämsposti ja massposti saatmiseks mõeldud tarkvara
* Autoriõigusi ja/või kaubamärgiõigusi rikkuvaid materjale
* Õngitsemise (phishing) ehk paroolide varastamise eesmärgil loodud võlts veebilehti
* Arvutiviiruseid, arvutiviirustele viitavaid lehekülgi, külastajaid arvutiviirust jagavale veebilehele edasisuunavaid veebilehti, arvutiviiruste loomist ja kasutamist õpetavaid/õhutavaid lehekülgi;
* Materjale, mis on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate seadustega, üldtunnustatud eetiliste normidega, muude õigusaktide ja heade tavadega, samuti kolmandate isikute õigustega

Veebilehed, mis on tahtlikult või tahtmatult sattunud vastuollu käesolevate reeglitega, sulgeb Radicenter koheselt ilma eelnevalt ette teatamata. Veebileht avatakse siis kui see on kliendi poolt viidud kooskõlla käesolevate tingimustega.
Radicenter jätab endale õiguse keelata ükskõik milliste materjalide avaldamine ilma seda põhjendamata.
Radicenter jätab endale õiguse keelduda teenuse osutamisest või lõpetada teenuse osutamine ilma seda põhjendamata.

Kui klient ei vasta väärkasutuse kohta saadetud kirjale 12h jooksul, võib Radicenter kliendi kasutajakonto sulgeda või kustutada.

Kui on kahtlusi veebilehe sobivuses Radicenteri serveritesse, tuleb eelnevalt küsida Radicenteri nõusolekut.

Keelatud on avaldada alaealiste õigusi kahjustavaid materjale, sealhulgas aga mitte ainult igasugused viited alaealistega seotud pornograafiale. Veebilehed mis avaldavad või viitavad sellistele materjalidele suletakse koheselt ilma ette teatamata. Info sellisest tegevusest edastatakse vastavatele õiguskaitseorganisatsioonidele.

Kliendi kohustus on jälgida, et tema poolt serverisse paigutatud rakendused ja skriptid oleksid turvalised ning et neil oleks turvalised failiõigused olenemata rakenduse või skripti paigaldusviisist. Klient on vastutav kõige eest, mis toimub tema kasutajakontol.
Klient on kohustatud kasutama turvalist parooli.
Radicenter võib kliendi kasutajakonto ajutiselt sulgeda kuni klient vahetab oma parooli turvalise parooli vastu.

Rämpspost ja masspost
Radicenteri teenust on keelatud kasutada rämpsposti või massposti saatmiseks.
Radicenteri serveris on keelatud majutada kodulehekülgi, mida reklaamimitakse rämps- või massposti abil.

Kui kliendi kasutajakonto alt välja saadetud e-kirjade tõttu satub Radicenteri server musta nimekirja või nimekirjadesse, sulgeb Radicenter kliendi kasutajakonto.
Klient on kohustatud hüvitama Radicenterile kõik kulud, mis tekivad rämpsposti või massposti saatmise tagajärgede likvideerimisega, sealhulgas aga mitte ainult kulud, mis tekivad Radicenteri serverite eemaldamisega rämpsposti ja massposti saatvate serverite mustast nimekirjast või nimekirjadest, ning maksma Radicenterile leppetrahvi, mille suuruse määrab Radicenter.

Radicenteril on õigus kliendi kasutajakonto ilma ette hoiatamata sulgeda ja leping lõpetada, kui klient on rikkunud käesolevaid reegleid.

Radicenter OÜ-l on õigus viivitamatult katekstada leping kliendiga, kelle tegevuse tõttu satub Radicenter OÜ server(id) rahvusvahelisse
rämpostitajate musta nimekirja.
Ilma ette teatamata võib Radicenter OÜ lõpetada lepingu kliendiga, kes on lisatud järgmistesse rämpspostitajate nimekirjadesse:
http://www.spamhaus.org/rokso
http://www.aki.ee/et/menetluspraktika/r … e-nimekiri

Tasu teenuse eest
Klient tasub teenuse eest vastavalt kehtivale hinnakirjale ettemaksuna.
Klient tagab, et tal oleks Radicenteri ees igal ajahetkel kehtiv ettemaks.

Klient on kohustatud teenuse eest tasuma seni kuni ta ei ole teavitanud Radicenteri teenuse kasutamise loobumisest.

Klient tagab oma kehtivate kontaktandmete olemasolu Radicenteri süsteemides.

Radicenter saadab kliendile ettemaksu lõppemise kohta teateod. Teate edastamise viisi ja sageduse valib Radicenter.
Klient on kohustatud pikendama ettemaksu hiljemalt 7 päeva enne ettemaksu lõppemist või teavitama Radicenteri teenusest loobumisest. Kuni klient ei ole avaldanud soovi teenusest loobuda, on klient kohustatud teenuse eest tasuma.

Kui kliendil puudub kehtiv ettemaks teenuse eest, peatab Radicenter teenuse osutamise 14 päeva peale ettemaksu lõppemist. Teenuse osutamist on võimalik jätkata üksnes juhul, kui klient pikendab ettemaksu. Klient peab tasuma ka perioodi eest, mil teenuse osutamine on peatatud.

Kui klient ei ole 1 kuu jooksul alates ettemaksu lõppemisest ettemaksu pikendanud vastavalt ettemaksu pikendamise korrale, kustutab Radicenter kliendi kasutajakonto koos kõikide failide, andmebaaside, e-postkastide ning varukoopiatega.
Andmete taastamine ei ole hiljem enam võimalik.
Radicenter ei vastuta kahjude eest mis tekivad seoses kasutajakonto kustutamisega.

Kliendil on kohustus jälgida, et tema antud kontaktandmed oleksid alati toimivad ning et kõik ettemaksud saaksid tasutud õigeaegselt. Klient nõustub, et teenuse eest võidakse tasu küsida kuni klient on saatnud lepingus sätestatud viisil teate teenusest loobumise kohta.

Teenusest loobumine
Teenusest loobumiseks saadab klient kirjaliku loobumisavalduse e-posti aadressile tugi@radicenter.ee.
Teenuse osutamine loetakse lõppenuks, kui Radicenter on kliendi loobumisavalduse kätte saanud.
Kliendi kasutajakonto koos kõikide failide, andmebaaside, e-postkastide ning varukoopiatega kustutatakse koheselt peale kliendi loobumisavalduse kättesaamist.
Klient saab aru, et tema kodulehekülg ning e-posti aadressid ei pruugi sellest hetkest alates enam töötada.

Ettemaksu pikendamine
Klient pikendab ettemaksu ainult vastavalt ettemaksu pikendamise reeglitele.

Ettemaksu pikendamiseks logib klient Radicenteri koduleheküljelt oma kasutajanime ja parooliga sisse ning sooritab ettemaksu pangalingi maksega või krediitkaardi maksega järgides kodulehel olevaid juhiseid.
Keelatud on kopeerida pangalingi makse andmed ja seejärel sooritada harilik ülekanne.

Ettemaksu pikendamine ükskõik millisel muul viisil on keelatud.
Radicenteri arvelduskonto(de)le raha kandmine on lubatud üksnes juhul, kui Radicenter on esitanud kliendile vastava proforma-arve. Proforma-arve olemasolul on lubatud kliendil tasuda üksnes proforma-arvel mainitud pangakontole.

Ettemaksu ei tagastata sõltumata põhjusest. Kui klient maksab proforma-arve alusel Radicenterile rohkem, kui proforma-arve ette näeb, ei tagastata kliendile üleliigset summat.
Radicenter võimaldab kliendil üleliigseid summasid kasutada teenuse eest ettemaksu pikendamiseks või muude Radicenteri poolt pakutavate teenuste ostuks.

Radicenteril on õigus teenuse eest küsitavat tasu ühepoolselt ning ilma ette teatamata muuta. Ettemaksu olemasolul aga on kliendil õigus kasutada teenust kuni ettemaksu lõppemiseni hinnaga, mis kehtis ettemaksu tegemise hetkel.

Varukoopiad
Radicenter teeb kliendi kasutajakontost varukoopiad.
Varukoopiate tegemise sageduse määrab Radicenter.

Radicenter ei vastuta mitte mingil moel kliendi kasutajakonto andmete säilivuse eest. Andmete säilivuse eest vastutab täielikult klient. Klient on kohustatud oma andmetest tegema ise varukoopiaid ning salvestama need oma arvutisse.

Radicenter ei varunda andmeid kasutajakontol, mis on ajutiselt suletud või kustutatud.

Tehnilised hooldustööd
Radicenter teostatab korralisi hooldustöid laupäeva ja pühapäeva vahelisel ööl ajavahemikul 03:00 kuni 04:00.

Hooldustöödega võib, aga ei pruugi esineda katkestusi serverite töös.
Planeeritud muudest hooldustöödest teavitab Radicenter edaspidi 5 kalendripäeva ette. Radicenter säilitab õiguse teostada erakorralisi ja edasilükkamatuid hooldustöid nendest ette teavitamata.

Teenuse osutamise lõpetamine ja ettemaksu tagastamine. Taganemisõigus

Radicenter võib igal ajahetkel ilma ette teatamata kliendile teenuse osutamist piirata, teenuse osutamise lõpetada või või muul moel teenusele juurdepääsu piirata.
Klient võib teenusest loobuda saates selleks teate aadressile tugi@radicenter.ee.
Ühtegi ettemaksu ei tagastata. Teenuse eest makstud jääksumma võidakse lisada kliendi kontole krediidina.

Domeeni registreerimisteenus jõustub koheselt peale teenuse eest tasumist.
Domeeni registreerimisel peale domeeniteenuse eest tasumist kaob tarbijal lepingust taganemisõigus.

Sertifikaadi teenus jõustub koheselt peale sertifikaadi kinnitusmeili edastamist kliendile e-posti teel.
Sertifikaadi kinnitusmeili väljastamisel e-posti teel kaob tarbijal lepingust taganemisõigus.

Erandjuhul tagastatakse veebimajutuse ettemaks juhul, kui ettemaks on tehtud rohkem kui üheks aastaks.
Sellisel juhul tagastatakse ettemaks täisaasta(te) eest, mis jäävad kliendil kasutamata. Kasutatud veebimajutuse
hinnaks, mis lahutatakse arve kogusummast, arvestatakse 1 aasta (12 kuud) veebimajutuse hind.

Veebimajutuse teenusest on tarbijal õigus loobuda 30 päeva jooksul alates teenuse eest tasumisest.
Ressursside kasutamine
Kuigi Radicenter pakub kliendile piiramatult serveri ressursse, peab klient neid säästlikult kasutama. Serveri ressursside raiskamisega kaasneb elektrienergia raiskamine ning looduse saastamine.

Klient võib serveri ressursse kasutada üksnes oma kodulehekülje ning sellega seotud failide, andmebaaside ning PHP skriptide jaoks, e-posti saatmiseks ja vastuvõtmiseks.

E-postkaste võib luua ainult juhul, kui neid reaalselt kasutatakse.
Kui e-postkasti enam ei kasutata, peab klient selle kustutama.
Iga e-postkasti kasutaja on kohustatud tagama, et postkast ei „kasvaks rohtu“, kogudes aja jooksul hulgaliselt spämmi ning mittevajalikke e-kirju, mida keegi ei kustuta.
E-postkaste tuleb regulaarselt rämpspostist tühjendada ja säilitatavad kirjad sorteerida alamkataloogidesse.

Kasutajakonto kasutamine failide ladustamiseks ja/või arhiveerimiseks on keelatud.
Failide ladustamine on failide üleslaadimine ja/või hoidmine serveris, kui need failid:
ei ole koduleheküljega seotud;
ei ole välja pandud avalikkusele;
laetakse serverisse üles selleks, et näha, kui palju faile ja/või kui suures mahus faile serverisse mahub.

DirectAdmini serverikontol on keelatud üle 500 000 inode’i kasutamine (inode on iga fail, e-kiri, kataloog).
cPanel serveril sõltub inodede arv tellitud paketist.

Radicenteri serverites on keelatud:
* jooksutada PHP skripte, mis koormavad serverit määral, mis ohustab serveri tööd või mõjutab teiste kasutajate tööd;
* kasutada tarkvara, skripte, programme või muid rakendusi, mis koormavad, häirivad või kahjustavad serveri sihipärast tööd mistahes viisil
* kasutada iseseisvalt (kasutaja sekkumiseta) töötavaid rakendusi
* kasutada „web spider“ või „indexer“ tüüpi tarkvara
* kasutada ükskõik milliseid rakendusi mis peavad ühendust IRC (Internet Relay Chat) serveritega
* kasutada ükskõik milliseid bit torrent rakendusi
* kasutada ükskõik milliseid failijagamis või peer-to-peer rakendusi
jooksutada internetimänge;
* lisada CRON kirjeid väiksema intervalliga kui 15 minutit;
* jooksutada 50 või rohkem üle 5-sekundilist MySQL päringut 24-tunnise perioodi jooksul;
* lubatud on kasutada serveri CPU ressursse kuni 500 CPU minutit päevas ning kuni 3500 CPU minutit nädalas

Radicenter võib serveri sihipärast tööd häiriva virtuaalserveri konto ilma ette teatamata sulgeda.

Teenuse edasimüümine
Radicenteri teenuse ning selle mistahes osa(de) edasimüümine on keelatud.

Vastutamatusesäte
Radicenter ei vastuta mitte ühegi kahju eest, mis võib tekkida.
Radicenter ei anna mitte ühtegi suulist ega kirjalikku garantiid teenuste kohta, sealhulgas andmete säilimise kohta mistahes juhtudel.

Teenuse muutmine
Radicenter võib igal ajahetkel käesolevaid kasutustingimusi ja teenuse spetsifikatsiooni ühepoolselt muuta sellest ette teatamata.
Radicenter võib tellimuste täitmiseks või kasutajakonto töö tagamiseks teha muudatusi serveritel asuvatel kliendikontodel.

Radicenter OÜ 2019