Domeenide registreerimise tingimused

Radicenter OÜ (registrikood: 11685113; edaspidi: Radicenter) kaudu veebilehel www.radicenter.ee domeeni registreerimine rajaneb käesolevate tingimustega nõustumisele.

Üldine

Radicenter OÜ kaudu domeenide registreerimisel nõustub klient käesolevate tingimustega ja kõikide registreerimiseks esitatud tippdomeenile kehtivate reeglitega.

 

Tippdomeenidele kohaldatakse reegleid, mis on kättesaadavad alljärgnevalt:
Eesti Interneti Sihtasutuse isikuandmete kasutamise alused https://www.internet.ee/domeenid/eis-i-isikuandmete-kasutamise-alused
+ Rahvusvaheliste ja riigitähisega tippdomeenide lepingutingimused: https://opensrs.com/resources/documentation/#contracts (Exhibit A)

Domeeni registreerimise all mõistetakse nii uue domeeni registreerimist kui ka olemasoleva domeeni registreeringu pikendamist uueks perioodiks.

Domeeni registreerimisteenus jõustub koheselt peale teenuse eest tasumist. Domeeni registreerimisel peale domeeniteenuse eest tasumist kaob tarbijal lepingust taganemisõigus.

 

Kontaktandmed
Klient esitab Radicenterile domeeni tellimisel enda kohta õiged ja tõesed andmed.
Kui klient on esitanud Radicenterile valeandmeid, on Radicenteril õigus domeeni mitte registreerida ning registreerimistasu mitte tagastada.

Domeenide WHOIS andmed
Kui kliendile kuulub üks või mitu domeeninime, on klient kohustatud jälgima, et domeeninime(de) kontaktandmed avalikes WHOIS registrites oleksid korrektsed.

Kui domeeninime(de) kontaktandmed ei ole korrektsed, peab klient andmed koheselt uuendama logides Radicenteri koduleheküljelt oma kasutajanime ja parooliga sisse. Peale andmete muutmist peab klient veenduma, et andmed muutuksid WHOIS süsteemis 48h jooksul.

Juhul kui Kliendil ei osutu võimalikuks andmeid ise uuendada, peab ta andmete uuendamise vajadusest teavitama koheselt Radicenterit. Kui klient teavitab Radicenterit oma uutest kontaktandmetest, loetakse kontaktandmed uuendatuks, kui Radicenter on kontaktandmete muutmist kirjalikult kinnitanud.

Mittekorrektsete või puudulike WHOIS andmete puhul võib tippdomeeni registripidaja domeeni toimimise peatada või registreeringu tühistada. Sellisel juhul tippdomeeni registripidaja domeeni registreerimise tasu Radicenterile ei tagasta ning Radicenter ei saa seda tagastada ka kliendile.

Radicenteri ei vastuta ühegi kahju eest, mis tekib seoses puudulike või mittekorrektsete kontaktandmetega.

Domeeni valik, registreerimine ja kasutamine
Radicenter ei garanteeri, et kliendi valitud domeeni registreerimine osutub võimalikuks.

Kui kliendi valitud domeeni registreerimine ei osutus võimalikuks, on Radicenteril õigus jätta domeeni aastamaks (registreerimistasu) tagastamata ja pakkuda sama summa vääringus kliendile alternatiivse domeeni registreerimise võimalust.

Klient kinnitab, et valitud domeeni on kooskõlas vastava tippdomeeni reeglistikuga, Eesti Vabariigi seaduste ja õigusaktidega, heade tavade ning muude üldtunnustatud normidega.

Klient kinnitab, et valitud domeen ei riku kolmandate isikute õigusi, sealhulgas aga mitte ainult kaubamärgi- või autoriõigusi.

Klient kinnitab, et kasutab domeeni eesmärkidel, mis on kooskõlas vastava tippdomeeni domeenireeglite, Eesti Vabariigi seaduste ja õigusaktidega ning muude üldtunnustatud normidega.

Klient kohustub domeeni registreerides ja kasutades täitma igal ajahetkel vastava tippdomeeni domeenireegleid. Klient mõistab, et tippdomeeni domeenireeglid võivad muutuda ning domeeni kasutamiseks võidakse seada lisatingimusi, mida klient kohustub täitma.

Domeeni registreerimine võib kaasa tuua kohutusi, mis lõpevad alles siis, aga mitte ainult, kui klient teavitab tippdomeeni haldajat domeeni kasutamisest loobumisest.

Klient mõistab, et domeenist loobumise mitteteatamisel võivad tal tekkida rahalised kohustused Radicenteri ja/või kolmanda osapoole ees.

Klient mõistab, et peale soovi avaldamist domeeni registreerimiseks ei ole võimalik sellest enam loobuda. Klient kohustub tasuma iga domeeni registreerimise eest.

Tasu domeeni eest
Klient tasub domeeni registreerimise eest vastavalt kehtivale hinnakirjale ettemaksuna.

Klient kohustub jälgima, et domeeni registreeringu pikendamise tasu oleks Radicenterile tasutud vähemalt 2 nädalat enne domeeni aegumist või 2 nädalat enne tippdomeeni registripidaja poolt seatud maksetähtaega. Teatud rahvusvaheliste domeenide nagu .ch, .de, .dk, .it, .be, .ru, .pt, .lt ja .lv eest kohustub klient domeeni registreeringu pikendamise tasu Radicenterile tasuma vähemalt 60 päeva enne domeeni aegumiskuupäeva.

Kliendi kohustub jälgima, et peale domeeni registreeringu pikendamise eest tasumist oleks domeeni registreering hiljemalt 24h jooksul ka reaalselt pikendatud.

Kuni klient ei ole avaldanud soovi domeenist loobuda, on klient kohustatud domeeni eest tasuma.

Klient mõistab, et tasudes domeeni eest hiljem kui 7 päeva enne ettemaksu lõppemist, võib domeeni registreeringu pikendamise tasu olla tavapärasest kõrgem või võib klient kaotada õiguse domeenile. Teatud domeenide nagu .ch, .de, .dk, .it, .be, .ru, .pt, .lt ja .lv puhul võib klient kaotada õiguse domeenile, kui domeeni pikendamise eest ei ole tasutud vähemalt 60 päeva enne domeeni aegumiskuupäeva.

Klient mõistab, et tippdomeenide alla registreeritavatele domeenidele kehtivad erinevad tingimused domeeni pikendamisele. Selle tõttu tuleb teatud domeenide registreerimise pikendamise eest tasuda oluliselt varem kui domeeni registreeringu lõppemise kuupäev.

Klient mõistab, et tulenevalt tema valitud tippdomeeni domeenireeglitest võib tal olla kohustus teatada domeeni loobumise soovist, vastasel juhul võib Kliendil tekkida kohustus domeeni registreeringu pikendamise eest tasuda Radicenterile või otse domeeni haldavale registripidajale. Tasudes domeeni registreeringu pikendamise eest otse tippdomeeni registripidajale, jäävad Kliendi kanda kõik domeeni registreeringu pikendamisega seotud kulutused.

Radicenter võib domeenide hindu igal ajahetkel ilma ette teatamata muuta.

Radicenter ei vastuta ühegi kahju eest, mis tekib seoses viivitusega domeeni registreerimisel, domeeni registreerimise ebaõnnestumisega või domeeni pikendamise ebaõnnestumisega.

Domeeni registreeringu lõppemine
Klient nõustub, et domeeninimest loobumisel või peale domeeni registreeringu lõppemist võidakse domeeni kasutada ükskõik millisel muul eesmärgil.

Garantii puudumine
Klient mõistab, et domeeni registreerimisel tekivad domeeni registreerimisega seotud õigused ja kohustused kliendi ja kolmandast isikust domeenide jaotaja vahel.
Käesolevad tingimused kliendi õigust domeeni ei reguleeri, Radicenter ei jaota domeene ega saa garanteerida kliendi õiguse domeenile püsimist.
Radicenteri vastutus domeeni registreerimisel on piiratud tema kui käsundisaaja tegevusega kliendi esindamisel.

Teenuse muutmine
Radicenter võib igal ajahetkel käesolevaid kasutustingimusi ühepoolselt muuta sellest ette teatamata.

 

—–

.FI domeenime erireeglid
(Info lehelt: https://www.traficom.fi/en/communications/fi-domains/make-sure-your-fi-domain-name-lawful)

Domeeninime omanikud vastutavad selle eest, et nad on registreerinud domeeninime seaduslikult. Domeeninimi ei tohi rikkuda teisele osapoolele omistatud kaitstud nime või kaubamärki. Registreeritud domeeninime võite kaotada, kui vastava ärinime või kaubamärgi omanik seda nõuab.

Iga domeeninimi on ainulaadne. Põhimõtteliselt saate oma domeeninime vabalt valida ja domeeninimed määratakse põhimõttel „kes ees, see mees”. Siiski peate vastutama selle eest, et teie domeeninimi oleks seaduslik. Kui registreerite domeeninime, mis rikub kellegi teise nime või kaubamärki, võite oma domeeninime kaotada.

Enne domeeninime registreerimist, pöörduge avalike registrite poole ja veenduge, et domeeninimi ei riku kellegi teise nime ega kaubamärki, mis on kaitstud Soomes või EL’is.

Kaitstud nimed, nimetused ja kaubamärgid hõlmavad järgmist:
Soome äri-, sihtasutuste või erakondade registritesse kantud nimed
Soome kaubamärgiregistrisse sisestatud nimed
Soome ühingute registrisse kantud nimed
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kaubamärgiregistrisse kantud kaubamärgid
Avalik-õigusliku asutuse või selle asutuste nimed
– Välisriikide või nende asutuste diplomaatiliste esinduste nimed
– Väljakujunenud nimed, sekundaarsed kaubamärgid või kaubamärgid, millele viidatakse ärinimeseaduses või kaubamärgiseaduses.

.FI domeeninime erimärgid:
(Info lehelt: https://www.traficom.fi/en/communications/fi-domains/how-choose-good-domain-name)

Fi-domeeninimi võib sisaldada 2–63 tähemärki.
Domeeninimedes lubatud tähemärgid on

  • tähed a-z
  • numbrid 0–9
  • sidekriips-miinus (-)

Lubatud kohaliku emakeele tähemärgid on:

  • tähed å, ä ja ö
  • tähemärgid Saami keeles (mida räägitakse Soomes)

Domeeninimi ei tohi alata ega lõppeda sidekriipsuga. Kolmas ja neljas märk tohi mõlemad olla sidekriipsud.

Erandiks on emakeele tähemärke å, ä või ö sisaldava domeeninime IDN vorm (ASCII ühilduv kodeering). Sel juhul võivad nii kolmas kui ka neljas märk olla sidekriipsuna.

—–

 

Radicenter 2023
See veebileht kasutab küpsiseid, mis aitavad teha lehe külastamise mugavamaks. Meie veebilehte külastades nõustute meiepoolse küpsiste kasutamisega.
Sain aru.