RADICENTER OÜ KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Kliendiandmete vastutav töötleja on Radicenter OÜ (edaspidi Radicenter) ning volitatud töötlejad on Radicenteri poolt määratud isikud sh ettevõtted, kelle nimed ja kontaktandmed on kättesaadavad Radicenteri koduleheküljel.

 

1. ÜLDMÕISTED

1.1. Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud Radicenteriga teenuste kasutamiseks lepingu;

1.2. Isikuandmed – Radicenteri poolt pakutavate ja vahendatavate teenuste osutamise käigus tekkivad andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

1.3. Kliendiandmed – igasugune info, mis on Radicenterile Kliendi kohta teada, sealhulgas isikuandmed ja teenuse andmed (nt nimi, isikukood, kontaktandmed, suhtluskeel jne).

1.4. Kliendiandmete töötlemine – on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine, hävitamine.

1.5. Volitatud töötlejad – isikud, kes töötlevad Radicenteri nimel kliendiandmed, näiteks domeenide registrid ja registreerimisteenuse vahendajad.

 

2. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE SEADUSLIKKUS

2.1. Radicenter peab kliendiandmete konfidentsiaalsena hoidmist ja kaitset väga oluliseks ja tagab kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse.

2.2. Kliendiandmete töötlemine Radicenteris toimub isikuandmete kaitse seaduses, elektroonilise side seaduses ning kliendiandmete töötlemise põhimõtetes sätestatud nõuete kohaselt.

2.3. Volitatud töötlejad peavad järgima Radicenteri nõudeid kliendiandmete töötlemise kohta.

3. KLIENDI NÕUSOLEK

3.1.  Radicenter töötleb teenuse osutamise käigus teatavaks saanud kliendiandmeid üksnes kliendi nõusolekul, välja arvatud juhul, kui selliste andmete avaldamise õigus või kohustus tuleneb seadusest või Radicenteri ja kliendi vahel sõlmitud lepingust.

3.2. Lepingu sõlmimisega või Kliendi suhtes Radicenteri teenuste kasutamise üldtingimuste jõustumisega annab klient Radicenterile nõusoleku oma kliendiandmete töötlemiseks vastavalt kasutajalepingule ja Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele.

4. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

4.1. Radicenter kaitseb kliendiandmeid asjakohaste turvalisus- ja konfidentsiaalsuse reeglitega ning on kasutusele võtnud vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed kliendiandmete kaitseks.

4.2. Radicenter nõuab isikutelt, kellele Kliendiandmete töötlemise põhimõtete alusel kliendiandmeid edastatakse turvalisus- ja konfidentsiaalsuse reeglite täitmist.

4.3. Radicenter lubab ligipääsu kliendiandmetele ainult vastava koolituse ja loa saanud töötajatele. Töötajal on õigus kliendiandmeid töödelda üksnes ulatuses, mis on talle vajalik, et täita Radicenteri poolt määratud tööülesandeid.

4.4. Klient peab kasutama teenuseid, sealhulgas kliendikontot, turvaliselt. Klient kohustub tegema kõik vajaliku, et hoidma teiste isikute eest saladuses kliendikonto salasõna ja kasutajatunnust ning vältima nende kasutamist kolmandate isikute poolt.

4.5. Radicenter ei vastuta kliendiandmete turvalisuse eest ega ole vastutav juhul, kui kliendiandmed ei ole kaitstud tulenevalt kliendi poolt punktis 4.4. toodud kohustuse rikkumisest (nt klient on avaldanud kolmandale isikule salasõna, kasutajatunnuse). Sellisel juhul vastutab klient tekkiva kahju eest.

 

5.KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

Radicenter töötleb Kliendiandmeid selleks, et:

5.1. Tuvastada klienti või tema seaduslikku esindajat;

5.2. Täita Radicenteri ja kliendi vahel sõlmitud lepingut (nt arvete edastamine, andmete edastamine domeenide registreerimisel, teavitamine tehnilistest muudatustest teenuses) või tagada lepingu täitmine kliendi poolt (teavituste edastamine e-posti teel);

5.3. Pakkuda Kliendile Radicenter teenuseid

5.4. Kontrollida ja vajaduse korral parandada või täiendada kliendi poolt esitatud kliendiandmeid;

5.5. Täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt kliendiandmete edastamine uurimisasutustele);

 

6. KLIENDIANDMETE KOOSSEIS

Radicenter töötleb muuhulgas järgmisi kliendiandmeid:

6.1. Isiklikud andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, jne);

6.2. Kontaktandmed (aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne);

6.3. Andmed kliendiga sõlmitud lepingute kohta (sh kliendi õiguste ning kohustuste täitmise kohta, esitatud taotlused, avaldused jne);

6.4. Arveldusandmed (esitatud arved ja laekunud/laekumata maksed, maksesagedus, arve saatmise viis jne);

 

7. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

7.1.  Radicenter avalikustab või edastab kliendiandmeid:

7.1.1. volitatud töötlejatele;

7.2. Radicenter avalikustab kliendiandmeid kolmandatele isikutele ainult ulatuses, millises see on vajalik Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtete p 5 toodud eesmärkide saavutamiseks.

7.3. Radicenter on kohustatud avaldama kliendiandmeid õigusaktist tuleneva kohustuse täitmiseks (nt andmete edastamine uurimisasutustele, Maksu- ja Tolliametile, Politsei- ja Piirivalveametile).

7.4. Radicenter edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS.

 

8. KLIENDIANDMETE SALVESTAMINE

8.1. Radicenteril on õigus salvestada kõiki sidevahendi abil (nt arvuti) teel kliendi poolt tehtud tahteavaldusi, samuti muid toiminguid, mis klient on teinud, ning vajadusel kasutada neid  salvestisi tahtevalduste või muude toimingute tõendamiseks, taasesitamiseks ning muudel punktis 3 nimetatud eesmärkidel.

 

9. KLIENDIANDMETE MUUTMINE JA NENDE TÖÖTLEMISE LÕPETAMINE

9.1. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Radicenterit kõigist muudatustest võrreldes lepingutes või muudes Radicenterile esitatud dokumentides fikseeritud kliendiandmetega.

9.2. Radicenter töötleb kliendiandmeid niikaua, kui see on vajalik kliendiandmete töötlemise eesmärkide või õigusaktis tuleneva kohustuse täitmiseks.

 

10. KLIENDI ÕIGUSTE KAITSE

10.1.Kliendil on õigus tutvuda tema kohta Radicenteri poolt lepingu täitmisel kogutud andmetega ning saada teavet nende andmete kasutamise kohta vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

10.2.Kliendil on õigus keelata elektroonilise side võrgu kaudu oma elektrooniliste kontaktandmete kasutamine teenuste otseturustuseks (näiteks Radicenteri uuiskirjad).

10.3.Kui klient leiab, et Radicenter on kliendiandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Radicenteri poole.

10.4.Kliendil on tema õiguste rikkumise korral igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohtu poole.

11. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTETE MUUTMINE

11.1.Radicenteril on õigus käesolevaid kliendiandmete töötlemise põhimõtteid igal ajal ajakohastada, täpsustada ja täiendada lähtudes muudatustest õigusaktides, telekommunikatsioonialases praktikas ja Radicenteri poolt osutatavates teenustes.

Radicenter 2024
See veebileht kasutab küpsiseid, mis aitavad teha lehe külastamise mugavamaks. Meie veebilehte külastades nõustute meiepoolse küpsiste kasutamisega.
Sain aru.